Transparența

În exercitarea funcţiei deţinute, funcţionarii publici au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ


Accesul la informații de interes public, soluționarea petițiilor și transparența decizională

În vederea asigurării transparenței în relațiile dintre cetățean și Primăria Comunei Budești, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, instituția noastră prezintă informațiile de interes public comunicate din oficiu:

Buletin informativ
(a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
(b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
(c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
(d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
(e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
(f) programele și strategiile proprii;
(g) lista cuprinzând documentele de interes public
(h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
(i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001

Articolul 1
Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.


Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001

(Legătură externă Portal legislativ legislatie.just.ro)


Lege nr. 52 din 21 ianuarie 2003

Articolul 1

(1) Prezenta lege stabileşte regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi al altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop: a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative; b) să implice participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative; c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.


Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003

(Legătură externă Portal legislativ legislatie.just.ro)

Nr.DataDescriereFișier
1129 29.03.2024 Lista funcțiilor din cadrul Comunei Budești și drepturile salariale conform Art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 la data de 31.03.2024
3215 30.09.2023 Lista funcțiilor din cadrul Comunei Budești și drepturile salariale conform Art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 la data de 30.09.2023
1021 31.03.2023 Lista funcțiilor din cadrul Comunei Budești și drepturile salariale conform Art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 la data de 31.03.2023
4028 30.09.2022 Lista funcțiilor din cadrul Comunei Budești și drepturile salariale conform Art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 la data de 30.09.2022
4028 31.03.2022 Lista funcțiilor din cadrul Comunei Budești și drepturile salariale conform Art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 la data de 31.03.2022
- 30.09.2021 Lista funcțiilor din cadrul Comunei Budești și drepturile salariale conform Art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 la data de 30.09.2021
- 31.03.2021 Lista funcțiilor din cadrul Comunei Budești și drepturile salariale conform Art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 la data de 31.03.2021
1075 31.03.2020 Lista funcțiilor din cadrul Comunei Budești și drepturile salariale conform Art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 la data de 31.03.2020

LEGE-CADRU nr. 153 din 28.06.2017

Art. 33. - Transparența veniturilor salariale
"(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice..."


Lege-Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017

(Legătură externă Portal legislativ legislatie.just.ro)

Soluționarea Petițiilor

Orice persoană are dreptul de a solicita și de a obține de la autorităţile și instituțiile publice, informații de interes public adresate în scris sau verbal. Solicitarea în scris a informației de interes public sau a reclamației administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informații de interes public și ale reclamației administrative, care se pot descărca de aici:

Model de cerere de informații de interes public
Model de reclamație administrativă (reclamaţie administrativă în cazul unui răspuns negativ)
Model de reclamație administrativă (reclamaţie administrativă în cazul lipsei de răspuns)

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt:

a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului ca termenul inițial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul de la punctul a);
d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului;

În cazul în care o persoană consideră ca dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului instituției publice căreia i-a fost solicitată informația. Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamație administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției publice pentru aplicarea prevederilor legii. În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la această se transmite solicitantului ce se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative, menționându-se și sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat. Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 la nivelul fiecărei instituții publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.
Conform OG 27/30.01.2002:
Prin petiție se înțelege, conform art. 2 din OG 27/2002: " cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităţilor și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice ".
Potrivit art. 7 " Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și vor fi clasate potrivit prezentei ordonante". Termenul de soluționare este, potrivit art. 8 si art. 9, " de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă ", la care se pot adăuga încă 15 zile, " în situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită"
Art. 9 precizeaza că " (1) În cazul în care un petiționar adresează aceleiași autorități sau instituții publice mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primeasca un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite.
(2) Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu acelasi conținut, aceasta se claseaza, la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul ca s-a răspuns."

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 544/2001:
Pîntea Ioana-Alexandra
UAT Budești
Comuna Budești, Nr. 120, județul Bistrița-Năsăud
email: primariabudesti@yahoo.com
tel/fax 0263-353106/0263-353101

Nr.DataDescriereFișier
434 02.02.2024 PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
Astăzi, 02.02.2024, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, s-a procedat la afișarea la sediul Primăriei comunei Budești, nr.120, și pe site-ul Primăriei comunei Budești, a Proiectului de hotărâre nr.11/02.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
433 02.02.2024 ANUNȚ
cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 11/02.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre nr. 11/02.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Budești în ședința din luna martie 2024.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Budești, până la data de 04.03.2024 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-353-101 sau prin e-mail la adresa primariabudesti@yahoo.com
419 02.02.2024 PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre nr.10/02.02.2024 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.
Astăzi, 02.02.2024, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, s-a procedat la afișarea la sediul Primăriei comunei Budești, nr.120, și pe site-ul Primăriei comunei Budești, Proiectului de hotărâre nr.10/02.02.2024 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.
418 02.02.2024 ANUNȚ
cu privire la Proiectul de hotărâre nr.10/02.02.2024 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre nr.10/02.02.2024 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Budești în ședința din luna martie 2024.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Budești, până la data de 04.03.2024 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-353-101 sau prin e-mail la adresa primariabudesti@yahoo.com
156 15.01.2024 PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării/publicării proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2024
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat astăzi 15.01.2024, la afișarea Proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2024, la sediul Primăriei comunei Budești, nr.120.
Proiectul bugetului local este publicat și pe pagina de internet a Primăriei comunei Budești.
Potrivit prevederilor art. 39 alin. 3 din legea sus menționată, locuitorii comunei Budești pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la afișarea, respectiv publicarea acestuia.
155 15.01.2024 ANUNȚ
cu privire la afișarea/publicarea proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2024
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat astăzi 15.01.2024, la afișarea Proiectului bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2024, la sediul Primăriei comunei Budești, nr.120.
Proiectul bugetului local este publicat și pe pagina de internet a Primăriei comunei Budești.
Potrivit prevederilor art. 39 alin.3 din legea mai sus menționată, locuitorii comunei Budești pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la afișarea, respectiv publicarea acestuia.
366731.10.2023PROCES-VERBAL
încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre nr.49/31.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
Astăzi, 31.10.2023. în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, s-a procedat la afișarea la sediul Primăriei comunei Budești, nr.120, și pe site-ul Primăriei comunei Budești, a Proiectului de hotărâre nr.49/31.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
3666 31.10.2023 ANUNȚ
cu privire la Proiectul de hotărâre nr.49/31.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre nr.49/31.10.2023 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Budești în ședința din luna noiembrie 2023.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Budești, până la data de 20.11.2023 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-353-101 sau prin e-mail, la adresa: primariabudesti@yahoo.com.
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proeict la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afișat pe site-ul Primăriei comunei Budești - www.primariabudesti.ro secțiunea Consiliul local - Proiecte de hotărâri și la sediul/afișierul din Budești.
751 10.03.2023 Proces verbal încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre nr. 18 din 10.03.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024
750 10.03.2023 Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 18 din 10.03.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024
749 10.03.2023 Proces verbal încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre nr. 17 din 10.03.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
748 10.03.2023 Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 17 din 10.03.2023 privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
747 10.03.2023 Proces verbal încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre nr. 16 din 10.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Management și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
746 10.03.2023 Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 16 din 10.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Management și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
745 10.03.2023 Proces verbal încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre nr.15 din 10.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
744 10.03.2023 Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre nr.15 din 10.03.2023 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
405 08.02.2023 Proces verbal încheiat cu ocazia afișării Proiectului de hotărâre nr. 9 / 08.02.2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentatului legal al Comunei Budești să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
404 08.02.2023 Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre nr. 9 / 08.02.2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentatului legal al Comunei Budești să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud